Od 1 stycznia 2019 r., czyli od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej, z bezpłatnej pomocy prawnej będzie mogła skorzystać osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złożyła odpowiednie oświadczenie. Publikujemy listę placówek w powiecie gryfickim, w których taką pomoc można uzyskać.

Jak uzyskać nieodpłatną pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie?
W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wymagane jest okazanie dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo w części poprzez
ci poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w przypadku stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzonej przez starostę
przez starostę.

Oto lista miejsc w powiecie gryfickim, w którym można otrzymać nieodpłatną pomoc prawną (można powiększyć zdjęcie klikając na nie):

 

Od 1 stycznia 2019 r. rozszerzony został zakres udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej, która obejmuje:
poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,
wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się
postępowaniu sądowoadministracyjnym,
sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności. Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.
Jak się zapisać:
  • Od 2 stycznia 2019 r. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty pod nr telefonu: 91 384 30 48.

 

  • Dla osób ze znaczną niepełnosprawnością ruchową oraz doświadczających trudności w komunikowaniu się przewidziano możliwość uzyskania pomocy poza wyznaczonym punktem. Prawnik lub doradca obywatelski będzie mógł udzielić jej także bezpośrednio w miejscu zamieszkania osoby ze znaczną niepełnosprawnością ruchową lub doświadczającej trudności w komunikowaniu, albo przez telefon lub inne narzędzie służące do porozumiewania się na odległość.
Zawsze poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.