Gmina Trzebiatów przystąpiła do programu Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Karty Seniora. Oznacza to wiele udogodnień dla osób objętych programem. Karta umożliwia bowiem korzystanie, na preferencyjnych warunkach, z katalogu ofert: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez partnerów Programu.

Zachodniopomorską Kartą Rodziny objęci zostają:

  • małżonkowie prowadzący wspólne gospodarstwo domowe z minimum dwojgiem dzieci, a także rzecz jasna te dzieci. Karta obejmuje dzieci do 18 roku życia, chyba że kontynuują naukę – wówczas do 26 roku życia. Ograniczenia wiekowe nie obowiązują w przypadku dzieci, które: otrzymały stypendium Prezesa Rady Ministrów; otrzymały stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania/ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego czy też dzieci, które legitymują się orzeczeniem o niepełnosprawności
  •  rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem
  • rodzinne domy dziecka

Karty wydawane są bezpłatnie. W przypadku rodzica i jego małżonka Karta wydawana jest na czas nieokreślony. Natomiast dla dzieci Karta wydawana jest na czas określony, tj. do osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia. W przypadku dzieci posiadających karty wydane na czas określony, które po ukończeniu 18 roku życia kontynuują naukę, możliwe jest na ich wniosek wydanie kolejnej ważnej karty do ukończenia 26 roku życia dziecka.

Gmina Trzebiatów przystąpiła do programu Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Karty Seniora.
Gmina Trzebiatów przystąpiła do programu Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Karty Seniora.

Zachodniopomorską Kartą Seniora objęte są osoby starsze z terenu gminy Trzebiatów. Karta umożliwia korzystanie na preferencyjnych warunkach z katalogu ofert m.in.: kultury, edukacji, rekreacji, transportu i innych usług oferowanych przez podmioty biorące udział w zadaniu pn. Zachodniopomorska Karta Seniora.  O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Seniora mogą ubiegać się  osoby, które ukończyły 60 rok życia.   Karta wydawana jest bezpłatnie na czas nieokreślony.

Gmina Trzebiatów przystąpiła do programu Zachodniopomorskiej Karty Seniora.
Gmina Trzebiatów przystąpiła do programu Zachodniopomorskiej Karty Seniora.

Zachęcamy do przystąpienia do programu Zachodniopomorska Karta Rodziny i Zachodniopomorska Karta Seniora.

Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Spraw Społecznych ul. Rynek 15,
Tel. 913872437