XXVIII sesja Rady Miejskiej w Trzebiatowie VIII kadencji została zwołana na dzień 14 stycznia 2021 r. (czwartek) na godzinę 11:00. Będzie ona miała charakter zdalny.

Zainteresowani mogą oglądać obrady sesji online na stronie: www.trzebiatow.pl

Po sprawach regulaminowych radni zajmą się między innymi takimi tematami jak:

 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebiatów na 2021 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Trzebiatów na lata 2021 – 2025.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Trzebiatowie na 2021r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały o zmianie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogowo, dla działki nr 379/3.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Trzebiatowie oraz nadania mu statutu.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 • Rozpatrzenie i przyjęcie Apelu nr 1/2020 Rady Miejskiej w Trzebiatowie w sprawie naliczania kar umownych z tytułu niewłaściwej realizacji umowy kupna sprzedaży działki nr 170/8 położonej w Trzebiatowie przy ul. Słowackiego.
 • Przedstawienie protokołów kontroli Komisji Rewizyjnej.
list
XXVIII sesja Rady Miejskiej w Trzebiatowie VIII kadencji odbędzie się 14 stycznia 2021 r.