XXXII sesja Rady Miejskiej w Gryficach została zwołana na dzień 27 stycznia 2021 r. (najbliższa środa) na godzinę 10.00. Oczywiście obrady odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość czyli (zdalny tryb obradowania).

Podczas kolejnej sesji rady miejskiej radni zajmą się między innymi takimi punktami porządku obrad:

 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2021 r.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2021-2027.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 maja 2019 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Gryfie do wprowadzenia danych dłużników do Rejestru Należności Publicznoprawnych.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie geodezyjnym Rzęskowo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 44, 40 i 27 obręb Borzyszewo.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gryfic.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach na 2021 r.
 • Przyjęcie sprawozdań z pracy stałych komisji Rady Miejskiej w 2020 r.

Jest to proponowany porządek obrad, może on ulec zmianie, co dzieje się z reguły podczas procedowania spraw regulaminowych.