Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryficach Tomasz Kaszlej, zwołał XXII sesję na dzień 30 czerwca 2020r., (wtorek) na godzinę 10.00. Będzie to ważna sesja, bowiem radni w imieniu mieszkańców zaopiniują raport o stanie gminy za 2019 rok oraz zarządzanie finansami za ten sam okres.

Właśnie we wtorek radni Rady Miejskiej zdecydują o wotum zaufania oraz absolutorium dla Burmistrza Gryfic Andrzeja Szczygła. Z nieoficjalnych informacji wynika, że obrady prawdopodobnie odbędą się w placówce GDK.

A oto, co między innymi znajdzie się w porządku obrad:

 • Raport Burmistrza Gryfic o stanie Gminy
 • debata nad raportem Burmistrza o stanie Gminy za 2019 r.
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gryfic wotum zaufania
 • Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Gryfice za 2019 r. – absolutorium dla Burmistrza Gryfic
 • przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 r.
 • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z informacja dodatkową i sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
 • przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gryfic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
 • podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gryfic absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2020 r.
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2020-2027
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice w roku 2020
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonej w obrębie Przybiernówko, gmina Gryfice, oznaczonej numerem geodezyjnym 223
sesja rada gryfice
30.06.2020 – XXII Sesja Rady Miejskiej w Gryficach