W najbliższy poniedziałek, 30 grudnia, odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Gryficach. Będzie to siedemnaste posiedzenie Rady. Obrady zaczną się o godzinie 10.00 w sali 101 Urzędu Miejskiego w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37.

O czym podczas spotkania będą dyskutować radni i nad jakimi uchwałami będą pracować? Na tę sesję zaplanowano rozmowy na temat:

 • sprawozdanie z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady,
 • zmiany w budżecie gminy na 2019 r.,
 • uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na l. 2019-2040,
 • uchwała w sprawie wydatków budżetowych,
 • uchwalenie budżetu Gminy Gryfice na 2020,
 • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.
 • podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gryfice, w roku szkolnym 2019/2020,
 • podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Gryfickiego wykonywania zadań w zakresie utrzymania zimowego i czystości jezdni i chodników dróg powiatowych w m. Gryfice,
 • podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/150/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty od posiadania psów,
 • podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia Gminy Gryfice ze Stowarzyszenia „Konwent Współpracy Samorządowej Polska-Ukraina”,
 • projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/155/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2020”,
 • podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami,
 • podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z funkcji Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu.

sesja rady miejskiej