W Trzebiatowskim Ośrodku Kultury zakończono prace w ramach zadania „Przeprowadzenie ekspertyz i badań w piwnicy Pałacu w Trzebiatowie”, dofinansowanego ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

W ramach zadania przeprowadzono ekspertyzy i badania mające na celu rozpoznanie i udokumentowanie pierwotnej formy zabytku – piwnicy, najwcześniejszej siedziby książęcej z pierwszej połowy XIII w. oraz ustalenie zakresu jego kolejnych przekształceń, pozwalających na udostępnienie wnętrza piwnicy na potrzeby wystawowo – kulturalne.

W ramach prowadzonych prac dr Janina Kochanowska opracowała studium historyczne Pałacu w Trzebiatowie, ze szczególnym uwzględnieniem przekształceń skrzydła północnego, zawierającego w piwnicy relikty najwcześniejszej siedziby książęcej z pierwszej połowy XIII wieku. Studium miało na celu zebranie i przedstawienie różnorodnych danych zawartych w opracowaniach między innymi historycznych, archeologicznych i biograficznych nakreślających pełną historię tego cennego zabytku. Mgr Maciej Gibczyński (specjalista konserwatorstwa) przeprowadził badania architektoniczne, które obejmowały całą dostępną wewnętrzną strukturę piwnicy znajdującej się pod północnym skrzydłem pałacu. Wykonano również punktową odkrywkę zewnętrznej strony ściany fundamentowej i dokonano oceny stanu zachowania ścian piwnic wraz z wnioskami i wytycznymi konserwatorskimi w celu udostępnienia piwnic północnego skrzydła Pałacu. Natomiast mgr inż. arch. Krzysztof Gnat opracował szczegółową inwentaryzację architektoniczno – konserwatorską oraz ocenę techniczną zawilgocenia ścian pomieszczeń piwnicy. Ponadto wykonany został projekt koncepcyjnego ponownego udostępnienia wnętrz piwnic skrzydła północnego Pałacu w Trzebiatowie wraz z koncepcją aranżacji wnętrz wystawowych oraz kosztorysem szacunkowym niezbędnych robót budowlanych i modernizacji technicznych.

Źródło: TOK