Rada Miejska w Trzebiatowie nie udzieliła wotum zaufania burmistrzowi Józefowi Domańskiemu. Przy ośmiu głosach wstrzymujących się raport o stanie gminy nie uzyskał poparcia radnych. Włodarz miasta otrzymał natomiast absolutorium.

Na wczorajszej sesji (czwartek, 25 czerwca br.) Rady Miejskiej w Trzebiatowie kluczowym tematem było absolutorium oraz wotum zaufania dla Józefa Domańskiego – burmistrza Gminy Trzebiatów.

Wotum zaufania jest ustosunkowaniem się rady do informacji przedstawionych przez burmistrza w raporcie o stanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności włodarza w roku poprzednim. Wotum zaufania udzielane jest bezwzględną większością głosów. Ten rodzaj większości ma miejsce, gdy za określoną propozycją opowiada się więcej niż połowa głosujących, a dokładniej – liczba zwolenników przewyższa łączną liczbę przeciwników oraz wstrzymujących się.

Przy głosowaniu nad wotum zaufania dla Burmistrza Trzebiatowa taka sytuacja nie miała miejsca, bowiem 7 radnych było za przyjęciem raportu, natomiast 8 wstrzymało się od głosu. Ten punk porządku obrad poprzedzony był dyskusją nad raportem o stanie gminy. Radna Irena Pietrzykowska omawiając zarzuty dotyczące raportu dowodziła, że są one bezpodstawne, bowiem według niej w dokumencie zostały zawarte wyczerpujące informacje na temat stanu gminy i wszystkie sugestie radnych dotyczące tego tematu zostały tam uwzględnione. Natomiast radny Edward Krychowiak powiedział, że były lepsze raporty, a ten nie przedstawia negatywnych stron funkcjonowania gminy. Kilku radnych miało drobne uwagi do dokumentu zarówno jeśli chodzi o treść, jak i o jego formę, ale ostatecznie uznano, że jest to dopiero drugi raport sporządzany przez gminę, a do jego powstawania powinni przysłużyć się wszyscy, także radni. Mimo takich opinii Rada Miejska nie udzieliła burmistrzowi wotum zaufania.

Zaś w przypadku absolutorium potrzebna jest większość zwykła, czyli więcej zwolenników niż przeciwników musi wyrazić aprobatę dla wykonania budżetu, przy czym nieuwzględniane są głosy osób wstrzymujących się.

Przed głosowaniem burmistrz omówił krótko sprawy finansowe gminy, po czym przewodniczący Komisji Stałych przedstawili opinie na temat wykonania budżetu i były one pozytywne. Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Makarewicz odczytał fragmenty opinii RIO dotyczącej wykonania budżetu gminy, a ponieważ radni nie mieli pytań w tym temacie rada przeszła do głosowania. Głosowało 15 radnych, za udzieleniem absolutorium było 12 radnych, a trzech wstrzymało się od głosu. Tym samym Józef Domański został bez wotum zaufania, ale z absolutorium.

Oczywiście taka sytuacja, że włodarz miasta nie otrzyma wotum zaufania, natomiast dostanie absolutorium jest możliwa. Należy tylko dodać, że dwukrotne nie udzielenie wotum zaufania może skutkować zorganizowaniem referendum w sprawie odwołania gospodarza miasta.