Ruszył II w tym roku nabór wniosków o objęcie dopłatą przewozów z Funduszu Autobusowego. Wysokość środków na dofinansowanie dodatkowych przewozów autobusowych wynosi 10.990.105,18 zł. Nabór wniosków o objęcie dopłatą z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w 2022 r. ruszył 09 czerwca 2022 r. i będzie prowadzony do 21 czerwca 2022 r.

Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed 18 lipca 2019 r. oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po tym dniu. Zawarcie umowy wymaga uzyskania zgody organu stanowiącego właściwego organizatora. Dopłata wynosi nie więcej niż 3,00 zł do 1 wozokilometra przewozu o charakterze użyteczności publicznej. Warunkiem uzyskania dopłaty jest sfinansowanie ze środków własnych organizatora części ceny usługi w wysokości nie mniejszej niż 10 % oraz zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie transportu publicznego.

Wniosek o objęcie dopłatą (dofinansowanie zadania) składa właściwy (w dniu złożenia wniosku) organizator publicznego transportu zbiorowego. Organizatorami są: gmina, związek międzygminny, powiat, związek powiatów, związek powiatowo-gminny, województwo. Dopłata udzielana jest po zawarciu przez organizatora umowy z Wojewodą.

Termin składania wniosków Nabór wniosków o objęcie dopłatą będzie prowadzony od 9 czerwca 2022 r. do 21 czerwca 2022 r.

Wniosek o objęcie dopłatą z Funduszu:

  1. doręczony po upływie terminu czyli po dniu 21 czerwca 2022 r.,
  2. nieuzupełniony w terminie wyznaczonym przez wojewodę – nie podlega rozpatrzeniu. UWAGA! Decyduje data wpływu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Miejsce i sposób składania wniosków: Wnioski można składać w formie elektronicznej przy użyciu platformy e-PUAP (skrytka: /low5658fe1/skrytka), jednak wszystkie przekazane w ten sposób dokumenty winny być opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do złożenia wniosku.

Wniosek (bez załączników) w wersji edytowalnej proszę dostarczyć także na adres: ir@szczecin.uw.gov.pl. Dokumenty programowe, wzór wniosku o objęcie dopłatą i informacje niezbędne do jego złożenia dostępne są na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie.

Ogłoszenie wyników: od 22 czerwca do 28 czerwca br. nastąpi rozpatrzenie wniosków o objęcie w 2022 r. dopłatą i ogłoszenie wyników naboru.

NABÓR
Foto: ZUW
Poprzedni artykuł2 mln zł na remonty bazy sportowej na Pomorzu Zachodnim
Następny artykułAwans Wybrzeża Rewalskiego Rewal