Warto przypomnieć mieszkańcom Gminy Płoty, że zgodnie z Uchwałą Nr XVI/133/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2019 r., istnieje możliwość pozyskania dofinansowania na budowę studni.

Kompletne wnioski o udzielenie dotacji na 2021r., dostępne są do pobrania w Urzędzie Miejskim (pok. Nr 24) lub na stronie internetowej www.ploty.pl. Wnioski w formie papierowej należy składać w  Sekretariacie Urzędu Miejskiego, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 72-310 Płoty.

Wysokość dotacji wynosić będzie 75% kosztów inwestycji, jednak nie więcej niż 3.800 złotych. Dotacje przyznawane będą w kolejności składania wniosków. Pozytywna weryfikacja wniosków jest podstawą do podpisania umowy pomiędzy mieszkańcem, a Gminą Płoty i przyznania dotacji.

Harmonogram pozyskania dotacji:

  • Złożenie wniosku o dofinansowanie do Urzędu Miejskiego w Płotach od 1 marca 2021r. do 31 sierpnia 2021r.
  • Rozpatrzenie wniosku przez Komisję ds. wniosków i dotacji.
  • Podpisanie umowy – do 14 dni od otrzymania wezwania.
  • Realizacja zadania – do 30 października 2021 r.
  • Protokólarny odbiór zadania rzez Komisję ds. wniosków i dotacji.
  • Wypłata dotacji.

Przedłożenie dokumentów rozliczeniowych do Urzędu Miejskiego w Płotach –  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 listopada 2021 r.

Dotacji nie podlegają:

  • koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa,
  • koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę, koszty transportu,
  • koszty eksploatacji i konserwacji studni,
  • koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań.

Dotacja nie może pokrywać wydatków finansowanych przez inne podmioty (zakaz podwójnego finansowania). Faktury, rachunki dokumentujące poniesione nakłady na zrealizowanie zadanie inwestycyjne powinny być datowane po podpisaniu umowy o udzieleniu dotacji.

Dokumenty do pobrania ze strony internetowej www.ploty.pl

1. Uchwała Nr XVI/133/2019 Rady Miejskiej w Płotach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej polegających na dofinansowaniu budowy studni na terenie Gminy Płoty (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 83) – plik pdf

2. Wniosek – załącznik nr 1 (plik doc.)

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy – załącznik nr 2 (plik doc.)

4. Sprawozdanie z realizacji zadania – załącznik nr 3 (plik doc.)