Ponad 55 mln złotych to środki z PROW 2014-2020, które przeznaczone zostaną na inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego.

Wspierana będzie między innymi budowa, przebudowa lub doposażenie oczyszczalni ścieków, również tych przydomowych, ujęć wody, instalacji do osadów ściekowych.

To ważne dla mieszkańców inwestycje, które wpłyną na podniesienie standardu ich życia. Dzięki tym działaniom zachowane zostanie bezpieczeństwo sanitarne i ekologiczne, polepszy się jakość wody pitnej – mówi wicemarszałek województwa Olgierd Kustosz.

Na liście rankingowej znalazły się 52 projekty, które będą realizowane przez zachodniopomorskie gminy i spółki. Beneficjenci otrzymają dofinansowanie między innymi na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków – oczyszczalni ścieków, ujęć wody i stacji uzdatniania wody, systemów kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę, instalacji do osadów ściekowych.

Pomoc finansowa może być przeznaczona także na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych.

Minimalna wartość dofinansowania projektu to około 130 tysięcy złotych, maksymalna wynosi prawie 2 mln złotych. Łączna pula środków dla tego zadania w drugim naborze to ponad 55 mln zł. Razem na inwestycje wodno-kanalizacyjne w województwie zachodniopomorskim z udziałem PROW 2014-2020 przeznaczono prawie 100 mln złotych.

Dofinansowanie w ramach PROW otrzymały też gminy z powiatu gryfickiego:

  1. Gmina Płoty – Budowa sieci wodociągowej Dobiesław – Gostyń Łobeski oraz sieci wodociągowej i przyłączy do posesji w miejscowości Gostyń Łobeski – 658.078 złotych.
  2. Gmina Płoty – Przebudowa i wyposażenie stacji uzdatniania wody i ujęcia wody w miejscowości Czarne – 643.899 złotych.
  3. Gmina Gryfice – Przebudowa oczyszczalni ścieków w Trzygłowie w zakresie wymiany urządzeń – Gmina Gryfice – 577.082 złotych.
  4. Gmina Trzebiatów – Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przebudową istniejącego kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone, przebudową rowu, budową linii energetycznej oraz rozbiórką osadnika, poletka osadowego oraz ogrodzenia w miejscowości Gołańcz Pomorska – 858.553 złotych.
  5. Gmina Karnice – Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cerkwicy wraz z budową zbiorników retencyjnych – 783.965 złotych.
  6. Gmina Karnice – Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Cerkwicy wraz z budową zbiorników retencyjnych – 814.193 złotych.

 

Żródło: UMWZ