Centrum Projektów Polska Cyfrowa w ramach naboru „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym” obejmujące dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego do nauki dla uczniów gminy wprowadziło zmiany w zasadach konkursu już po złożeniu wniosków o dofinansowanie.

Wymogiem obligatoryjnym (obowiązkowym) stało się potwierdzenie pokrewieństwa ucznia z osobą pracującą niegdyś w PPGR, a także potwierdzenie faktu zatrudnienia w PPGR. W związku z czym należy dostarczyć poniższe dokumenty:

  • Potwierdzających pokrewieństwo członków rodziny (dzieci, rodziców, dziadków, pradziadków, z której wynika pokrewieństwo w linii prostej. Takimi dokumentami mogą być: akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu, stare dowody osobiste oraz inne dokumenty potwierdzające pokrewieństwo.
  • Potwierdzających fakt zatrudnienia w dawnym PGR. Dotyczy to osób, które wcześniej nie złożyły tej dokumentacji. Takimi dokumentami mogą być: świadectwo pracy, umowa o pracę, zaświadczenie z KOWR, zaświadczenie z ZUS oraz inny dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w PGR.
  • Zaświadczenia ze szkoły, w której uczy się dziecko, że uczeń nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia   przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów,  lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. Zaświadczenia nie muszą przedstawiać  rodzice/opiekunowie uczniów i pełnoletni uczniowie gminnych jednostek oświatowych. (Załącznik Nr 1).
  • Udokumentowanie zamieszkania ucznia na terenie Gminy (np. legitymacja szkolna, oświadczenie o miejscu zamieszkania – Załącznik Nr 2).

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Gryficach w Zespole Placówek Oświatowych w Gryficach pokój 301 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.12.2021 r. do godziny 15:00. Brak uzupełnienia  dokumentów, zgodnie z wytycznymi Centrum Projektów Polska Cyfrowa, będzie skutkowało wykreśleniem oświadczenia ucznia z wniosku o dofinansowanie.

Poprzedni artykułO Programie Inwestycji Strategicznych Funduszu Polski Ład w Gryficach
Następny artykułOśrodek Terapii Hiperbarycznej przy gryfickim szpitalu