Rząd przedstawił informacje dotyczące obecnych obostrzeń. Od 18 stycznia zostaje przywrócone nauczanie stacjonarne dzieci w szkołach podstawowych w klasach 1-3. Powrót uczniów tych klas do szkół będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym.

Jak będzie wyglądał reżim sanitarny w szkołach? Oto kilka podstawowych wytycznych:

 • Do szkoły będzie mógł uczęszczać jedynie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) – dziecko zostanie odizolowane od grupy, a rodzice lub opiekuni niezwłocznie powiadomieni o konieczności pilnego jego odebrania.
 • Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa klasa w trakcie przebywania w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi klasami.
 • Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 • Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele, którzy w miarę możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.
 • Ministerstwo nakazuje także wietrzyć sale, części wspólne (korytarze), co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Resort zaleca korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły.

Do 31 stycznia zostają utrzymane inne obostrzenia:

 • W galeriach handlowych nadal otwarte będą jedynie wybrane sklepy (spożywcze, apteki, z prasą). Obowiązują tam limity 1 osoby na 15 metrów kwadratowych powierzchni sklepu.
 • W zgromadzeniach publicznych może brać udział maksymalnie 5 osób. Nadal obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa i zachowywanie dystansu 1,5 metra. Obowiązuje dystans między dwoma takimi zgromadzeniami nie mniejszy niż 100 metrów.
 • W imprezach i spotkaniach organizowanych w domach może brać udział maksymalnie 5 osób.
 • Restauracje będą mogły nadal działać jedynie na wynos lub dowóz.
 • Hotele dostępne jedynie dla medyków, mogą funkcjonować hotele pracownicze.
 • Stoki narciarskie pozostają zamknięte.
 • Sport w siłowniach tylko dla profesjonalnych zawodników.
 • Dla osób powracających do Polski transportem zbiorowym nadal utrzymana zostaje 10-dniowa kwarantanna.
wirus
Okres obostrzeń w Polsce wydłużony został do 31 stycznia 2021roku.