W środę 30 listopada br., w siedzibie Starostwa Powiatu Gryfickiego odbyła się LI Sesja Rady Powiatu Gryfickiego VI Kadencji. Podczas obrad oficjalnie została przywitana nowa radna, którą została Wiesława Saran z Gminy Karnice, reprezentująca komitet Idziemy Razem.

Początek obrad to zaprzysiężenie Wiesławy Saran na radną Rady Powiatu Gryfickiego. Zastąpiła ona radnego Leszka Stułę, który utracił mandat, a o przyczynach mówi się bardzo różnie.

Po wprowadzeniu do porządku obrad kilku punktów i zatwierdzeniu ich przez radę, przystąpiono do procedowania.

W punkcie dotyczącym sprawozdania z prac Zarządu Powiatu między sesjami, radni poruszyli kwestię wniosku dotyczącego remontu drogi, który miał wpłynąć do Komisji Budżetu Finansów i Polityki Gospodarczej, ale nikt z członków komisji o nim nie słyszał. Mówiono też o braku jakichkolwiek wytycznych dotyczących zasad wynajmowania lokali przez Stowarzyszenia w Centrum Usług Publicznych w Gryficach. Padł także temat pobierania opłat za korzystanie z Gryf Areny przez placówki oświatowe. Radni pytali również o wydarzenie, jakie miało miejsce w MOW w Rewalu. Chodzi tu o to, że z ośrodka oddalił się wychowanek, sprawa została zgłoszona na policję, ale na poszukiwania wyruszyli też inni wychowankowie, co nie powinno mieć miejsca. Sprawa jest wyjaśniana.

Chwilę później radni podjęli kilka uchwał, a wśród nich między innymi:

  •  w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/269/2021 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 17 grudnia 2021 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2022 rok
  • w sprawie zmiany uchwały nr XLI/270/2021 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 17 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2022-2030
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/291/2022 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 31 marca 2022 r., w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gryfickiego. (I) i (II)
  • w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLV/292/2022 Rady Powiatu w Gryficach z dnia 31 marca 2022 r., w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych ulic na terenie miasta Gryfice
  • w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Gryfickim i Powiatem Łobeskim w zakresie powierzenia zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego
  • w sprawie Programu współpracy Powiatu Gryfickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023
  • w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Gryfickiego.

W tym punkcie radni przytaczali opinie mieszkańców, którzy w dni wolne, w późnych godzinach wieczornych mają problem z wykupieniem leków, jakie są zlecane przez opiekę świąteczną czy SOR.

Poza tym przedstawiono informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych Staroście Powiatu Gryfickiego oraz przewodniczącej Rady Powiatu Gryfickiego.

Ponieważ Leszek Stuła utracił mandat radnego trzeba było uzupełnić składy Komisji, czego dokonano podczas obrad. Uchwałą Rady Powiatu powołano członków Komisji Budżetu, Finansów i Polityki Gospodarczej w osobach Mariana Malińskiego, Józefa Gandurskiego oraz Grzegorza Burczy. Nowym przewodniczącym w/w komisji został radny Józef Gandurski.

Również uchwałą Rady Powiatu powołano radną Joannę Duzinkiewicz na członka Komisji Statutowej.

Poprzedni artykułGryficki Futsal Cup
Następny artykułBudowa przedszkola z oddziałami żłobkowymi rozpoczęta