Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego została powołana do składu Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych VIII kadencji. Anna Bańkowska będzie reprezentować stronę jednostek samorządu terytorialnego.

Krajowa Rada Konsultacyjna do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo-doradczym Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jest forum współpracy przedstawicieli organów administracji rządowej, samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Członkowie wybierani są przez Pełnomocnika na podstawie przesłanych zgłoszeń na 4-letnią kadencję. W Radzie zasiada:

  • pięciu przedstawicieli organów administracji rządowej, w tym jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
  • pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych, w tym: po jednym przedstawicielu każdej organizacji pracodawców, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240)po jednym przedstawicielu każdej organizacji związkowej, reprezentatywnej w rozumieniu ww. ustawy,
  • dwudziestu przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także związków i porozumień organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1. Przedstawianie Pełnomocnikowi Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych:

  • propozycji przedsięwzięć zmierzających do integracji osób niepełnosprawnych,
  • propozycji rozwiązań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych, wynikających z niepełnosprawności,
  • opinii do dokumentów przedkładanych Radzie przez Pełnomocnika, w tym do projektów: aktów prawnych mających lub mogących mieć wpływ na sytuację osób niepełnosprawnych, planów finansowych oraz sprawozdań Funduszu,
  • rządowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz informacji o ich realizacji,
  • rocznych informacji o działalności Rady,

2. Sygnalizowanie odpowiednim organom potrzeby wydania lub zmiany przepisów dotyczących sytuacji osób niepełnosprawnych.

PRZEDSTAWICIEL
Anna Bańkowska w Krajowej Radzie Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Foto: wzp
Poprzedni artykułŚlubowanie pierwszoklasistów w SP w Modlimowie
Następny artykułKoncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Płot w Rega Arenie