W Gołańczy Pomorskiej zakończyła się budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz budową i przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przebudową istniejącego kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone, renowacją rowu, budową linii energetycznej oraz rozbiórką osadnika, poletka osadowego oraz ogrodzenia.

Projekt współfinansowany był z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury. Inwestycję wykonało Przedsiębiorstwo „HYDROGEOBUDOWA” Sp. z o.o. ze Sławna.

Niewątpliwie nowo powstała w Gołańczy Pomorskiej oczyszczalnia wraz z dodatkowymi elementami niesie ze sobą korzyści społeczne – ułatwi i poprawi komfort życia społeczności lokalnej, jak również aspekty ekologiczne.