Ponad 26,5 mln zł wyniesie dotacja z budżetu państwa na działalność ośrodków pomocy społecznej. Wojewoda zachodniopomorski przekaże środki na koszty utrzymania wszystkich 113 ośrodków z terenu naszego województwa.

Ośrodki pomocy społecznej pomagają osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, której nie są w stanie przezwyciężyć samodzielnie. Zadaniem OPS jest również poprawa jakości życia mieszkańców i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Ośrodki przyznają i wypłacają zasiłki stałe i okresowe, dofinansowują dożywianie oraz opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.

Źródło: ZUW Szczecin

bezdomni
26,5 mln zł wyniesie dotacja z budżetu państwa na działalność ośrodków pomocy społecznej w Polsce.