Porządek obrad XL sesji Rady Miejskiej w Gryficach zawierał kilkanaście punktów, jednak procedowanie przebiegało bardzo sprawnie. Obrady odbywały się w trybie normalnym w środę 15 września br., ale były również transmitowane online.

Z proponowanego porządku obrad zdjęty został punkt mówiący o przekazaniu informacji z wykonania budżetu za I półrocze. Powodem był brak na tą chwilę opinii RIO. Po przejściu przez sprawy regulaminowe radni przystąpili do realizacji zatwierdzonego już porządku obrad. Jedną z pierwszych uchwał było dokonanie zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Po dokonanych zmianach plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 131.086.197,75 zł, wydatkami w kwocie 139.564.667,10 zł. Deficyt, który wynosi 8.478.469,35 zł zostanie pokryty kredytem w kwocie 2.820.620,00 zł, pożyczką w kwocie 1.859.885,06 zł, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.991.352,00 zł. oraz wolnymi środkami w kwocie 1.806.612,29 zł.

Rada dokonała także zmian w sprawie zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Gryfice w tym: budowa wodociągu w ul. Broniszewskiej w Gryficach oraz budowa sieci wodociągowej z miejscowości Popiele do miejscowości Rzęsin z wymianą sieci w miejscowości Rzęsin i podłączeniem istniejących przyłączy”. Ponieważ budowa wodociągu przy ul. Broniszewskiej wygenerowała mniejsze od spodziewanych koszty, więc pożyczka również zmniejszyła swój wymiar.

I tak postanowiono zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w roku 2021 w wysokości 1.154.610,00 złotych. Zostanie ona spłacona w latach 2022-2028, przy czym w 2021 roku w kwocie 378.620,00 zł, a w 2022 roku w kwocie 775.990,00 złotych.

Na mocy podjętych podczas sesji uchwał tworzy się „Placówkę Wsparcia Dziennego” w formie opiekuńczej przy Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach oraz Szkole Podstawowej w Trzygłowie.

Będzie to coś na kształt świetlic środowiskowych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Działalność placówek finansowana będzie z dochodów własnych gminy przeznaczonych na realizację zadań własnych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, ze środków w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Placówki będą działały w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach.

W dalszej części obrad radni podjęli trzy uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości położonych w miejscowości Niekładź gm. Gryfice. Jednak z nich przeznaczona zostanie na cele związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych w zakresie edukacji publicznej, kultury i kultury fizycznej tj. utworzenie miejsc rekreacji i odpoczynku dla lokalnej społeczności.

sesja gmina gryfice

Poprzedni artykuł„Z profesorem Adamem Wolskim przez świat – ludzie i ich twarze” – wystawa w Trzebiatowie
Następny artykułGmina Gryfice i Gmina Płoty. Dofinansowanie na budowę świetlic wiejskich.