Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryficach Tomasz Kaszlej, na dzień 28 kwietnia 2020r. (wtorek), na godz. 10:00 zwołał XX nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej. Odbędzie się ona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, czyli radni będą obradować zdalnie. Przebieg obrad dostępny będzie w internecie na stronie gminagryfice.pl

Radni zajmą się ważnymi dla miasta i mieszkańców sprawami, a w porządku obrad mówi się o podjęciu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa obejścia Gryfic – połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)”.

Radni zajmą się również uchwałą w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Kolejny temat to podjęcie uchwały w sprawie nie dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Gminie Gryfice i jej jednostkom organizacyjnym w stosunku do przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Rada zajmie się także uchwałą w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/168/2004 z dnia 31.08.2004 r. w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Radni będą też dyskutowali nad sprawą przystąpienia Gminy Gryfice do realizacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, konkurs nr RPZP. 08.01.00-IP.02-32-K55/19 Działanie 8.1 – Upowszechnianie edukacji przedszkolnej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

W programie porządku obrad jest również punkt mówiący o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gryfice w roku 2020, oraz w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Gryfice w roku 2020 oraz określenia sezonu kąpielowego.

Poza tym będą zmiany w budżecie gminy i wieloletniej prognozie finansowej. Obrady będą transmitowane na stronie www.bip.gryfice.eu

Poprzedni artykułPorządki przed sezonem nad gryfickim “Stawkiem”
Następny artykułKoronawirus. Powiat gryficki bez zmian. W Zachodniopomorskim 30 zakażeń wirusem