Główną kwestią, którą zajmowano się podczas ostatniej sesji Rady Gminy Gryfice było uchwalenie budżetu naszej gminy na przyszły, 2019 rok. Dochody gminy stanowią ponad 100 milionów złotych, było więc nad czym dyskutować.

Na posiedzeniu udało się przyjąć przedstawiony projekt budżetu. Zaplanowane wydatki przekraczają budżet o ponad 5,5 miliona złotych. Na większość tej kwoty planuje się zaciągnięcie kredytu.

W budżet wpisano 42 inwestycje, których łączne nakłady finansowe wyniosą prawie 35 milionów złotych. Planowane wydatki na inwestycje, które mają zostać ukończone w 2019 roku to natomiast 10,5 miliona.

Przedstawiamy wszystkie umieszczone w budżecie projekty inwestycji:

 • Wykonanie dokumentacji oraz budowa sieci wodno – kanalizacyjnej w Rzęskowie
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie Brodniki, Gmina Gryfice
 • Budowa oczyszczalni ścieków w m. Baszewice i Ościęcin Gmina Gryfice.
 • Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja dróg na nowym osiedlu ul.
  Bursztynowej i ulic przyległych – położenie chodników i budowa dróg dojazdowych z
  kanalizacją deszczową
 • Opracowanie dokumentacji oraz modernizacja dróg na nowym osiedlu ul.
  Bursztynowej i ulic przyległych – położenie chodników i budowa dróg dojazdowych z
  kanalizacją deszczową
 • Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Ogrodowej i Zdrojowej oraz wylotu kanalizacji
  deszczowej do rzeki Regi w m. Gryfice, Gmina Gryfice
 • Wykonanie dokumentacji i budowa wraz z odwodnieniem drogi ul. Skrajna do ul.
  Sienkiewicza
 • Opracowanie dokumentacji i budowa budynku komunalnego przy ul. J. Dąbskiego w
  Gryficach
 • Modernizacja pokrycia dachowego i obróbek blacharskich budynku UM Gryfice
 • Wykonanie dokumentacji oraz montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miejskiego
 • Zakup infrastruktury serwerowej, dostosowanie do RODO
 • Zakup i montaż anteny nadawczo – odbiorczej na potrzeby zarządzania kryzysowego
 • Wykonanie dokumentacji i budowa kotłowni – Szkoła Podstawowa Nr 4 w Gryficach
  /Budynek B po Gimnazjum Nr 2/
 • Rozbudowa monitoringu miejskiego
 • Dzienny Dom Seniora w Gryficach ul. Piłsudskiego
 • Wykonanie dokumentacji na budowę żłobka
 • Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Gryficach – wykonanie koncepcji i
  dokumentacji
 • Wykonanie dokumentacji i budowa wodociągu w ul. Grudziądzkiej i Broniszewskiej
 • Wykonanie dokumentacji i budowa wodociągu w ul. Grudziądzkiej i Broniszewskiej
 • Zakup sieci wodociągowej działka nr 66 i 65/44 obręb Gryfice 7
 • Zakup sieci wodociągowej w m. Gryfice, dz. nr 280/2 i 280/3, obręb Gryfice-8
 • Zakup sieci wodociągowej w m. Górzyca, od dz. nr 116/3 do dz. nr 234/5
 • Zakup sieci wodociągowej w m. Gryfice, dz. nr 77/1, obręb Gryfice-7
 • Wykonanie dokumentacji oraz budowa punktów świetlnych na terenie gminy Gryfice,
  w tym: budowa Baszewice – 4 lampy, Grądy – 4 lampy, ul. Kamieńska do ul.
  Trzygłowskiej – 4 lampy, ul. Niekładzka – 3 lampy oraz wykonanie dokumentacji:
  Borzyszewo od torów kolejowych do końca miejscowości Jabłonowo; Borzyszewo –
  do budynku nr 40 w kierunku rozdzielni gazu oraz ul. Skrajna; kolonia nr 15 w m.
  Świeszewo
 • Budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej
 • Zakręcone Gryfice (renowacja parku miejskiego oraz łącznika drogi od ul. Strzeleckiej
  do ul. Szewskiej)
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Borzyszewie
 • Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rzęsin na działce Nr 14/29
 • Budowa świetlicy wiejskiej w Baszewicach
 • Zakup działki oraz wykonanie dokumentacji i budowa świetlicy wiejskiej w
  Przybiernówku
 • Wykonanie dokumentacji i budowa Gryfickiego Centrum Kultury
 • Wykonanie dokumentacji i budowa c.o. gazowego – świetlica Prusinowo
 • Ogrodzenie terenu wokół pałacu w Otoku zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego
  Konserwatora Zabytków
 • Wykonanie dokumentacji na budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią w Gryficach
 • Wykonanie dokumentacji i rozbudowa szatni przy boisku w Trzygłowie
 • Opracowanie dokumentacji i budowa obiektu socjalnego na stadionie miejskim w
  Gryficach
 • Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca (teren SP)
 • Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Trzygłów (teren SP-budynek B)
 • Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Gryfice (korty tenisowe przy ul.
  Sportowej)
 • Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Gryfice (teren SP Nr 4 – przy
  basenie)
 • Zakup i montaż podnośnika do transportu chemii basenowej