W 2016 roku Rada Miejska w Płotach podjęła uchwałę, na mocy której Szkoła Podstawowa w Mechowie miała być zlikwidowana. Ten akt prawny rodzice uczniów tejże placówki oświatowej oraz nauczyciele zaskarżyli do wojewody i ten uchylił uchwałę rady ze względów proceduralnych. Teraz historia się powtarza. Dzisiaj na sesji Rady Miejskiej w Płotach radni zdecydowali, że szkoła zostaje.

Jeszcze za poprzedniej władzy Rada Miejska w Płotach podjęła uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie. Oto jej fragment:

UCHWAŁA NR XVIII/121/2016
RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH

z dnia 26 kwietnia 2016 r.

w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie

„…po uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie, Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1.  Z dniem 31 sierpnia 2016 r. likwiduje się Szkołę Podstawową w Mechowie – jednostkę budżetową Gminy Płoty

§ 2.  Uczniom zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach…”

FOTO SR SZKOŁA MECHOWO 2
Radni zdecydowali – Szkoła Podstawowa w Mechowie zostaje. Foto: SR Szkoła Mechowo

Uznano, że jest nierentowna, droga w utrzymaniu, a ilość dzieci uczących się w szkole bardzo mała. W klasach 1-6 było wówczas 64 uczniów, w oddziale przedszkolnym 9 dzieci i w punkcie przedszkolnym 6 uczniów. W sumie w placówce uczono bądź sprawowano opiekę nad 79 małymi mieszkańcami Mechowa. Rodzice oraz nauczyciele nie zgadzali się na likwidację placówki i poza protestami zaskarżyli uchwałę rady do wojewody.

Piotr Jania – ówczesny wojewoda – stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Płotach w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie uzasadniając swoją decyzję tak:

Brak powiadomienia wszystkich rodziców uczniów o zamiarze likwidacji szkoły w terminie co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji powoduje, że uchwałę należy uznać za podjętą z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa”.

Władze Gminy Płoty wniosły skargę na decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie.

Ponieważ do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 Sąd Administracyjny nie zdążył rozpatrzyć skargi, Szkoła Podstawowa w Mechowie normalnie rozpoczęła działalność.

Rozstrzygnięcie sądowe również nie dało efektów, ponieważ postanowienie nie było zgodne z oczekiwaniami władz gminnych, a oto dwa fragmenty postanowienia:

„…Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Mysiak (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Makowska,, Sędzia WSA Katarzyna Sokołowska, Protokolant starszy sekretarz sądowy Katarzyna Skrzetuska-Gajos, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 22 września 2016 r. sprawy ze skargi Gminy Płoty na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. nr NK-3.4131.123.2016.KD w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie oddala skargę…

„…Reasumując, kontrola zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody prowadzi do wniosku, iż nie narusza ono przepisów obowiązującego prawa (na treść rozstrzygnięcia Sądu nie mogły mieć również wpływu pozostałe zarzuty skargi dotyczące naruszenia norm procesowych, bowiem Wojewoda prawidłowo ustalił i ocenił stan faktyczny sprawy oraz przekonująco uzasadnił swoje stanowisko, a wobec wykazania naruszenia przez Radę Gminy art. 59 u.s.o. zakwestionowane rozstrzygniecie nadzorcze nie mogło być wyeliminowane z obrotu prawnego). W związku z powyższym brak było jakichkolwiek podstaw, aby uwzględnić skargę. W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie przepisu art. 151 P.p.s.a., skargę oddalił.

I tak do dnia dzisiejszego szkoła w Mechowie funkcjonuje. Obecnie uczy się w niej około 70 uczniów. Natomiast na dzisiejszej sesji Rady Miejskiej w Płotach burmistrz Radosław Mackiewicz przedstawił uchwałę dotyczącą likwidacji placówki. Motywacja jest taka, że subwencje oświatowe są coraz mniejsze, a wydatki związane z utrzymaniem szkoły, gdzie uczęszcza niewielka ilość uczniów stale rosną. Gmina musi do tematu podejść ekonomicznie. Podczas głosowania wspomnianej uchwały radni zdecydowali, że Szkoła Podstawowa w Mechowie nadal będzie funkcjonowała. Przeciwko likwidacji placówki głosowało 9 radnych, za było 5 głosów i jeden wstrzymujący się. Ponowna próba zamknięcia szkoły po czterech latach nie powiodła się, a społeczność szkolna wiadomość przyjęła z radością.

SZKOŁA MECHOWO (3) FOTO SPM
Szkoła Podstawowa w Mechowie. Foto: SPM.