W związku z trudną sytuacją makroekonomiczną na poziomie całej Europy – inflacją powodującą wzrost cen surowców i energii oraz innych obciążeń, wójt gminy Brojce informuje, że wspólną decyzją organów samorządowych w Gminie Brojce, w 2023 roku nie zostaną podniesione stawki podatku od nieruchomości i zostają one na poziomie z 2022 roku.

Szczególnie istotne jest zachowanie stawek podatku dla przedsiębiorców od prowadzonej działalności gospodarczej oraz deklaracja Rady Gminy Brojce o ich utrzymaniu w kolejnych latach.

Podstawą budowania potencjału dochodowego Gminy Brojce ma być stabilne, mniejsze obciążenie podatkowe dla większej liczby przedsiębiorców, w miejsce zwiększania ciężarów podatkowych lokalnych firm. To kolejny element pakietu proinwestycyjnego Naszego Samorządu.

Zostaje również zachowana stawka opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, która od 2021 roku pozostaje na poziomie 28,00 zł/ osobę miesięcznie. Jest to możliwe dzięki przystąpieniu Gminy Brojce do Związku Celowego Gmin R-XXI i dwuletniej umowie na wywóz odpadów z nieruchomości zamieszkałych z PGK Kamień Pomorski.

Stawki podatku leśnego i rolnego zostały oparte o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r.

Aktualne (zeszłoroczne) roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie gminy Brojce:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł od 1m2 powierzchni,

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł od 1 ha powierzchni,

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego- 0,38 zł od 1m2 powierzchni,

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r poz.485 ze zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,50 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,18 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń- 4,87 zł od 1m2 powierzchni użytkowej,

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust.1 pkt3 i ust.3-7.

Poprzedni artykułDobry rok na drogach wojewódzkich
Następny artykułJak planować urlop w 2023 roku?