Mocą uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXVII/279/2020 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na nieruchomościach zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gryfice, będziemy płacili więcej za wywóz śmieci.

Jak informuje Andrzej Szczygieł – burmistrz Gminy Gryfice, już od dnia 01 stycznia 2021 r. zmianie ulega metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfice, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zgodnie z wymienioną wyżej uchwałą dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ilości zużytej wody z danej nieruchomości. Do ilości zużytej wody nie wlicza się ilości bezzwrotnie zużytej wody, tj. takiej, z której nie powstają ścieki; przy czym ilość wody zużytej bezpowrotnie ustalana jest na podstawie dodatkowego zainstalowanego i legalizowanego wodomierza a właściciel nieruchomości ma zawartą pisemną umowę na dostawę wody bezpowrotnie zużytej.

Ustala się stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

  1. 7,50 zł za 1 m3  zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli został dotrzymany obowiązek selektywnej zbiórki odpadów.
  2. 22,50 zł za 1 m3  zużytej wody z danej nieruchomości, jeżeli nie został dotrzymany obowiązek selektywnej zbiórki odpadów.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (t.j.Dz.U. 2020, poz. 1439 ze zm.) od 01 stycznia 2021 roku wszystkich mieszkańców obowiązuje selektywna zbiórka odpadów.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody na danej nieruchomości oraz określonej stawki. Określa się następujące zasady ustalania ilości zużytej wody na potrzeby ustalania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

  1. na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody, na podstawie wskazań legalizowanego wodomierza głównego, za poprzedni rok kalendarzowy;
  2. w przypadku nowych nieruchomości, braku opomiarowania zużycia wody na nieruchomości lub nieruchomości, do których woda dostarczana jest z własnych studni, przyjmuje się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby osób zamieszkujących nieruchomość, przeciętnej normy zużycia wody w ilości 3 (trzy) m3  miesięcznie na jednego mieszkańca, określoną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody oraz stawki opłaty określonej;
  3. w przypadku nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych (w tym nieruchomości, na których prowadzona jest działalność rolnicza), które wyposażone są jedynie w wodomierz główny i nie są wyposażone w odrębne opomiarowanie, dopuszcza się w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. do ustalenia podstawy naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeciętną normę zużycia wody wynoszącą 3 m3 na osobę miesięcznie.

PRZYKŁAD NR 1 –  ZUŻYCIE WODY WG WSKAZAŃ WODOMIERZA

RODZINA 3 OSOBOWA

ŚREDNIOMIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY – 8 m3

OPŁATA MIESIĘCZNA WYNOSI =  8 m3 x 7,50 zł/ m3 = 60,00 zł/

PRZYKŁAD NR 2 – BRAK OPOMIAROWANIA

RODZINA 3 OSOBOWA

RYCZAŁT  3 m3 (przeciętna norma zużycia wody w ilości 3 (trzy) m3  miesięcznie na jednego mieszkańca)

OPŁATA MIESIĘCZNA WYNOSI = 3 OSOBY x 3 m3 x 7,50 zł = 67,50 zł

PRZYKŁAD NR 3 – CZĘŚCIOWE ZWOLNIENIE Z OPŁATY W PRZYPADKU KOMPOSTOWANIA ODPADÓW

RODZINA 3 OSOBOWA

ŚREDNIOMIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY – 8 m3

OŚWIADCZENIE O KOMPOSTOWANIU ODPADÓW

OPŁATA MIESIĘCZNA WYNOSI:

8 m3 x 7,50 zł/m3= 60,00 zł

0,50 zł (ulga) x 8 m3 = 4,00 zł (ulga)

60,00 zł – 4,00 zł  (ulga)= 56,00 zł  – OPŁATA MIESIĘCZNA

Wprowadzono częściowe zwolnienie z opłaty (ulga) za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfice w wysokości 0,50 zł miesięcznie za 1 m3 zużytej wody z danej nieruchomości zabudowanej budynkami jednorodzinnymi z tytułu posiadanego kompostownika. Warunkiem częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest złożenie informacji w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów.

Termin złożenia deklaracji ustala się na 10 stycznia 2021 r. Termin uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa ostatniego dnia każdego miesiąca.

Druki oraz przykład poprawnie wypełnionego wniosku do pobrania na stronie Gminy Gryfice.

Czy zużycie wody jest dobrym miernikiem opłat za wywóz śmieci? Co o tym myślą mieszkańcy?

śmieci
Czy zużycie wody jest dobrym miernikiem opłat za wywóz śmieci?