Na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, a także o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, na wniosek Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, wojewoda zachodniopomorski stosownym rozporządzeniem nr 12/2021z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa, wydał decyzję o odstrzale.

Wobec powyższego zarządza się, co następuje:

– Za obszar, na którym występuje zagrożenie wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania – afrykańskiego pomoru świń uznaje się teren wchodzący w skład obwodów łowieckich położonych w województwie zachodniopomorskim, określonych w załączniku do rozporządzenia.

– Na obszarze zagrożonym wystąpieniem choroby, o którym mowa wyżej, nakazuje się zarządcom i dzierżawcom obwodów łowieckich odstrzał sanitarny wolno żyjących dzików w terminie do dnia 14 grudnia 2021 r. w liczbie określonej w poszczególnych obwodach łowieckich w załączniku do rozporządzenia.

– Na obszarze objętym ograniczeniami oraz ochronnym – wyznaczonymi zgodnie z częścią I lub II załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z dnia 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE (Dz. Urz. UE. L 295 z 11 października 2014 r., str. 63, z późn. zm.1) – nakazuje się niezwłoczne dostarczanie odstrzelonych dzików wraz z patrochami i narogami do miejsc wskazanych przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii, gdzie będą przetrzymywane do czasu uzyskania wyniku badania laboratoryjnego w kierunku afrykańskiego pomoru świń.

Wśród obszarów objętych odstrzałem sanitarnym dzików na terenie województwa, znajdują się między innymi wszystkie gminy Powiatu Gryfickiego. Jak się szacuje odstrzałem może być objętych ponad 3 tysiące dzików.

dziki
Wśród obszarów objętych odstrzałem sanitarnym dzików na terenie województwa, znajdują się między innymi wszystkie gminy Powiatu Gryfickiego.