XXVII sesja Rady Miejskiej w Trzebiatowie została zwołana na jutro (czwartek) 26 listopada 2020 r., na godzinę 12:00. Obrady będą miały charakter zdalny, a wszyscy zainteresowani mogą oglądać transmisję sesji przez internet: www.trzebiatow.pl

Proponowany porządek obrad jest dość obszerny, a pomijając sprawy regulaminowe prezentuje się tak:

 • Przedstawienie informacji o stanie jakości powietrza w Gminie Trzebiatów z uwzględnieniem podejmowanych działań w kierunku przeciwdziałania zjawisku smogu oraz danych o ilości złożonych wniosków na wymianę źródeł ogrzewania.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Trzebiatów na 2020 rok
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw rondom położonym na terenie gminy Trzebiatów.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy,    a powstają odpady komunalne.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Mrzeżyno w obrębie geodezyjnym nr 2 dla obszaru obejmującego działki: nr 402/28 i nr 402/44 oraz części działek: nr 402/51 i 402/48.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogowo, dla działki nr 379/3.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Trzebiatów na lata 2021 – 2030.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 – 2023.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy na 2021 rok Gminy Trzebiatów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 • Przedstawienie protokołów kontroli Komisji Rewizyjnej.