Regulamin korzystania z serwisu eGryfice.pl

Regulamin korzystania z serwisu, zwany dalej Regulaminem, jest również Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną.

I Informacje ogólne

 1. Kim jest Usługodawca? “Usługodawcą” jest Gryfin spółka z o.o. z siedzibą w Gryficach, ul. 6 Marca 19 (spółka w organizacji), prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gryficach, kapitał zakładowy 10 000 złotych. Usługodawca jest właścicielem i operatorem serwisu.
 2. Obowiązek zapoznania się z Regulaminem. Każda osoba korzystająca z serwisu powinna zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Skorzystanie z serwisu oznacza zobowiązanie się do przestrzegania Regulaminu.
 3. Co to jest Serwis? “Serwis” oznacza platformę internetową eGryfice.pl, gdzie prezentowane są m.in. artykuły, zdjęcia, video, wpisy, grafiki, dane oraz inny materiały informacyjno – reklamowe. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
 4. Serwis figuruje w Rejestrze Dzienników i Czasopism. Serwis jest zarejestrowany w Sądowym Rejestrze Dzienników i Czasopism prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Szczecinie, pod nazwą eGryfice.pl i pod numerem: 1069. Redaktorem naczelnym Serwisu jest Krzysztof Jędruszek. Redakcja Serwisu mieści się w siedzibie Usługodawcy.
 5. Kim jest Użytkownik? “Użytkownik” to każda osoba fizyczna korzystająca z Serwisu. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

II Serwis

 1. Minimalne wymagania techniczne w celu skorzystania z Serwisu. W celu skorzystania z serwisu Użytkownik powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem o minimalnej konfiguracji: szerokopasmowe łącze internetowe; system operacyjny Windows, Linux, MacOSX lub Android, iOS; przeglądarka internetowa Edge, Chrome, Firefox, Safari z obsługą html, css, js i plików cookies;
 2. Zastrzeżenie konieczności wyłączenia lub ograniczenia dostępu do usług. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do Serwisu, bez wcześniejszego poinformowania Użytkowników. Celem ograniczenia może być ulepszenie działania serwisu, konserwacji serwisu i inne.
 3. Działanie na rzecz wysokiej jakości usług i bezpieczeństwa w Serwisie. Usługodawca dopełnia starań w celu zapewnienia wysokiej jakości usługi. W serwisie mogą pojawić się jednak błędy lub problemy techniczne. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, Użytkownik powinien zgłosić ten fakt administratorowi Serwisu.
 4. Wyłączenie odpowiedzialności w przypadku siły wyższej, niedozwolonej ingerencji lub problemów technicznych po stronie Użytkownika. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu serwisu, spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną, złośliwą lub celową ingerencją Użytkowników lub osób trzecich. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne lub zakłócenia po stronie Użytkownika, związane z jego sprzętem, oprogramowaniem lub łączem internetowym.
 5. Użytkownik powinien korzystać z serwisu zgodnie z przeznaczeniem. Zabronione jest korzystanie z serwisu niezgodnie z przeznaczeniem lub wpływanie na działanie Serwisu, mające na celu zakłócenie działania Serwisu, modyfikację serwisu lub uniemożliwienie dostępu do Serwisu. W szczególności zabronione jest bezpośrednie, nieautoryzowane, nieetyczne wpływanie na zawarte informacje lub konfigurację techniczną Serwisu. Użytkownicy mogą korzystać z serwisu wyłącznie w ramach dozwolonego użytku, wyznaczonego przez prawo autorskie, prawa pokrewne, ustawę o ochronie baz danych i inne przepisy prawa, przy czym korzystanie nie może godzić w słuszny interes Usługodawcy.
 6. Co się dzieje w przypadku wyrządzenia szkody, wynikającej z czynności naruszającej Regulamin. W przypadku szkody, wyrządzonej osobie trzeciej w wyniku czynności naruszającej Regulamin, Użytkownik będzie zobowiązany do naprawienia szkody. Gdyby w takim przypadku, osoba trzecia wystąpiła z roszczeniem względem Usługodawcy, użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu Usługodawcy wydatków poniesionych na naprawienie szkody i obsługę prawną, w tym kosztów zastępstwa procesowego.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, w tym Użytkowników Serwisu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań osób trzecich lub wykorzystania informacji opublikowanych w Serwisie lub uzyskanych za pośrednictwem Serwisu przez osoby trzecie.
 8. Ochrona prawna treści w Serwisie. Wszystkie treści opublikowane w Serwisie podlegają ochronie prawnej, w szczególności artykuły, zdjęcia, znaki towarowe, opisy, video i inne. Jakiekolwiek ich bezlicencyjne wykorzystywanie, w całości lub w części, stanowi naruszenie prawa:
  1. zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie (w tym rozpowszechnianie w celach informacyjnych) lub transmitowanie Serwisu lub jego części, utworów lub danych, w szczególności w celach komercyjnych
  2. pobieranie zawartości Serwisu w celu jego wykorzystania
  3. wykorzystanie treści Serwisu bez wyraźnej zgody na piśmie Usługodawcy jest zabronione

III Działanie Serwisu

 1. Jakie treści są publikowane w Serwisie? W Serwisie publikowane są treści pochodzące od Usługodawcy, jego partnerów, współpracowników, korespondentów, zleceniodawców i innych podmiotów. Serwis umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z treściami.
  1. Charakter publikowanych treści. Zawartość serwisu stanowi wyraz poglądów autorów lub stanowi odzwierciedlenie ich wiedzy. Treści Serwisu nie stanowią czynności z zakresu doradztwa, rozwiązań czy pomocy specjalistycznej.
  2. Treści marketingowe mogą pojawić się w Serwisie. Usługodawca zastrzega sobie możliwość publikacji treści reklamowych w formach powszechnie przyjętych i stosowanych.
  3. Odpowiedzialność za wykorzystanie opublikowanych treści spoczywa na Użytkowniku. Dokładamy wszelkich starań, żeby opublikowane w Serwisie treści były aktualne i prawdziwe. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści do określonych działań. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje i skutki decyzji podjętych na podstawie wykorzystania informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu.
 2. Jakie platformy komunikacji i dystrybucji treści są wykorzystywane przez Usługodawcę? Usługodawca korzysta ze strony internetowej eGryfice.pl, profilu Facebook, profilu Instagram, profilu Twitter.
 3. Reklamacje dotyczące działania Serwisu. Każdy użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. W celu złożenia reklamacji prosimy o kontakt, np. za pomocą poczty elektronicznej.

IV Ochrona danych osobowych i prywatność

Jak Serwis przetwarza dane osobowe? Serwis przetwarza i przechowuje dane osobowe w celu świadczenia usług oraz poprawy jakości świadczenia usług. Dokładny opis przechowywania i przetwarzania danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Serwisu.

V Postanowienia końcowe

 1. Od kiedy obowiązuje Regulamin? Regulamin obowiązuje od 1 maja 2018.
 2. Jak się skontaktować z Serwisem? Kontakt z Serwisem jest możliwy np. za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem redaktor (at) egryfice (kropka) pl
 3. Zmiany w Regulaminie. Usługodawca ma prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian, powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.
 4. Co się dzieje z kwestiami, które nie zostały opublikowane w regulaminie? Obowiązujące, polskie prawo, a w szczególności Ustawa z dnia 18 lipca 2002 jest podstawą prawną dla wszystkich kwestii nieopisanych w Regulaminie.