Biuro Rady Miejskiej zawiadamia, że XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Gryficach zwołana została na dzień 24 lutego 2021 r. (środa) na godzinę 10.00. Obrady odbędą się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Przebieg pracy radnych będzie można śledzić w internecie na stronie www.bip.gryfice.eu

Tradycyjnie już początek obrad to zmiany w budżecie gminy oraz wieloletniej prognozie finansowej.

Poza tym w proponowanym porządku obrad jest projekt uchwały w sprawie ustalenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Gryfice oraz warunków i zasad korzystania przez przewoźników z tych przystanków na terenie gminy.

Radni zajmą się także projektami uchwał dotyczącymi zbycia nieruchomości w drodze przetargu, a także zawarcia kolejnych umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym.

W porządku obrad zawarty jest również projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

Porządek obrad może ulec zmianie, co dzieje się z reguły na początku sesji w sprawach regulaminowych.