Dzięki nowym przepisom każda osoba mająca status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, której świadczenie emerytalne lub rentowe jest niższe niż 2400 zł, będzie miała prawo do świadczenia wyrównawczego. Wnioski będzie można składać od 15 października br.

To przejaw elementarnej solidarności społecznej i docenienie poświęcenia tych osób w walce o wolną Polskę. Nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie trud i poświęcenie tych, którzy nie bali się represji ze strony komunistycznego reżimu. I którzy przez ten reżim byli represjonowani. By choć częściowo zadośćuczynić tym krzywdom, zdecydowaliśmy się na wprowadzenie specjalnego świadczenia wyrównawczego właśnie dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych. Zależy nam, by często nieznani z imienia i nazwiska cisi bohaterowie otrzymywali świadczenia umożliwiające godne życie – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

Świadczenie wyrównawcze przysługuje w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą 2400 złotych, a kwotą emerytury lub renty (renty inwalidzkiej, renty z tytułu niezdolności do pracy) pobieranej przez osobę uprawnioną. Aby otrzymać świadczenie, konieczne jest złożenie wniosku.

Wnioski będzie można składać od 15 października br.

Decyzje w sprawie świadczenia wyrównawczego wydają i świadczenia te wypłacają organy wypłacające emeryturę lub rentę. Od decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia wyrównawczego osobie zainteresowanej, przysługuje odwołanie na drodze sądowej – tłumaczy szefowa MRiPS.

Do wniosku osoba zainteresowana dołącza dokumenty potwierdzające nadanie statusu działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, a w przypadku osób uprawnionych do emerytury i renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze, także dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych.

Świadczenie będzie wypłacane razem z emeryturą lub rentą.

W razie zbiegu prawa do świadczeń wypłacanych przez różne organy, decyzje w sprawie świadczenia wyrównawczego wydaje i świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych – wskazuje minister Maląg.

Co w sytuacji, gdy osoba uprawniona mieszka za granicą?

Na wniosek osoby uprawnionej do świadczenia wyrównawczego, zamieszkałej za granicą w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) lub w państwie, z którym Rzeczpospolitą Polską łączy umowa międzynarodowa w dziedzinie ubezpieczeń społecznych przewidująca transfer emerytur lub rent, świadczenie wyrównawcze wypłaca się z emeryturą lub rentą, w państwie zamieszkania, na rachunek bankowy tej osoby za granicą lub w innej formie wskazanej przez organ emerytalny lub rentowy, w terminach i trybie ustalonym przez ten organ. Wypłata dokonywana jest w walucie wymienialnej.

Dodatkowe wsparcie

Działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych przyznano prawo do ulgi taryfowej w wysokości 50 proc. przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej. Osobom uprawnionym przysługuje także ulga w wysokości 51 proc. na przejazdy w komunikacji krajowej określonymi środkami publicznego transportu zbiorowego.

świadczenia
Dzięki nowym przepisom każda osoba mająca status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych będzie miała prawo do świadczenia wyrównawczego.