Od początku przyszłego roku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2021, prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na budowę zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzebiatów.

Do wniosku należy dołączyć:

  1.  pozwolenie na budowę zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków albo dokument świadczący o dokonaniu zgłoszenia Staroście Powiatu Gryfickiego budowy zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, wraz z kopiami szkiców, rysunków, opinii, uzgodnień, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych itp., zgodnie z art. 30 ust. 2 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.),
  2. pisemne potwierdzenie niewniesienia sprzeciwu przez Starostę Powiatu Gryfickiego, co do zgłoszenia budowy zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
  3. aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową rejonu lokalizacji budynku i projektowanego zbiornika bezodpływowego lub projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków,
  4. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek.

Wszyscy zainteresowani uzyskaniem takiej dotacji mogą już teraz przystąpić do kompletowania ww. dokumentacji, tj. uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gryficach pozwolenie na budowę zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków albo dokonać zgłoszenia budowy tych obiektów wraz z uzyskaniem zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia; pobrać w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gryficach aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową rejonu lokalizacji budynku i wskazać na niej lokalizację projektowanego zbiornika bezodpływowego lub projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków oraz przygotować dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek (np. akt notarialny lub wypis z rejestru gruntów), gdyż o kolejności udzielenia dotacji celowej decyduje kolejność wpływu kompletnych wniosków.

O dotację mogą ubiegać się:

  • właściciel lub współwłaściciele nieruchomości,
  • użytkownik wieczysty lub współużytkownicy wieczyści nieruchomości,
  • wspólnota mieszkaniowa,
  • rolnik wynajmujący turystom pokoje gościnne w budynku mieszkalnym znajdującym się na obszarach wiejskich ze stałym miejscem pobytu rolnika w tym budynku, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza 5, a planowane do zrealizowania bezodpływowe zbiorniki (prefabrykowane, o pojemności większej niż 4m3) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków służyć będą do gromadzenia i odprowadzenia ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych lub rolnych.

Dofinansowaniu nie podlegają m.in. zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane dla obiektów wykorzystywanych lub planowanych do wykorzystania na działalność gospodarczą związaną z pobytem i obsługą turystów oraz dla nieruchomości letniskowych.

OCZYSZCZALNIE
Od początku przyszłego roku prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dotacji celowych na budowę zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.