Jak poinformował Michał Zinowik – wójt Gminy Brojce, Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 4 lutego 2021 r. został on powołany w skład Rady do spraw Doskonalenia Systemu Oświaty.

„Rada odpowiedzialna jest przede wszystkim za doradzanie Ministrowi Edukacji i Nauki w zakresie usprawniania funkcjonowania systemu oświaty. Do jej zadań należy między innymi wyrażanie opinii na temat planowanych zmian w obszarze oświaty i wychowania oraz ustalania przez ministra kierunków realizacji polityki oświatowej państwa. Członkowie Rady dokonują analizy otoczenia funkcjonowania organów prowadzących szkoły i organów sprawujących nadzór pedagogiczny. Zadaniem Rady jest również przygotowywanie opinii i stanowisk dla ministra w zakresie doskonalenia sytemu oświaty oraz udział w opiniowaniu projektów aktów normatywnych prowadzonych w ramach rządowego procesu legislacyjnego”.

W pracach Rady będę wykorzystywał dotychczasowe doświadczenie zarówno na polu nauczania, jak i realizacji zadań organu prowadzącego dla szkół, reprezentując postulaty i uwarunkowania szkół z obszarów porównywalnych z Gminą Brojce – mówi Michal Zinowik.

wójt brojce
Michał Zinowik w Radzie powołanej przez ministra edukacji.