Praca w policji to stałe i ciekawe warunki pracy oraz możliwość awansu i rozwoju zawodowego, a także pełne zabezpieczenie socjalne. Dokumenty do służby w Policji są przyjmowane w systemie ciągłym.

Składać je można w dowolnym terminie, osobiście w KPP w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19 w Zespole ds. Kadr i Szkolenia pok.205 tel. 47 78 22 581 w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.

Dla kogo służba?

Oferta służby w policji skierowana jest szczególnie do ludzi młodych i wszystkich osób aktywnych, które w życiu stawiają na stabilizację i własny rozwój, a także możliwość kreowania własnej kariery zawodowej. Chcesz wstąpić do służby? Przyjdź do Komendy Powiatowej Policji w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19, do Zespołu ds. Kadr i Szkolenia pok.205 lub zadzwoń pod nr tel. 47 78 22 581 a my pomożemy Ci przejść całą drogę rekrutacyjną.

Uposażenie policjantów od 01.01.2020r.

 • kursant (podczas kursu podstawowego) – ok 3000 zł netto + dodatek za wysługę lat,
 • policjant (po ukończeniu kursu podstawowego) – ok. 4000 zł netto + dodatek za wysługę lat.

Ponadto zostając policjantem zyskujesz:

 • atrakcyjną i ciekawą pracę,
 • stabilne zatrudnienie i wynagrodzenie,
 • precyzyjny system wynagrodzeń (m.in. równoważnik za umundurowanie, 13 pensję),
 • zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego,  nagrody jubileuszowe (po 20, 25, 30, 35, 40 latach służby w wysokości odpowiednio 75%, 100%, 150%, 200%, 300% miesięcznego wynagrodzenia),
 • nagrody uznaniowe,
 • stabilny system socjalny (m.in. zwrot kosztów dojazdu do służby, równoważnik za brak lokalu mieszkalnego, dofinansowania do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny),
 • zapomogi w formie pieniężnej lub rzeczowej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby, śmierci członka rodziny oraz innych zdarzeń powodujących pogorszenie sytuacji materialnej policjanta i jego rodziny,
 • możliwość rozwoju zawodowego,
 • zróżnicowany system szkoleń,
 • nabycie praw emerytalnych po 25 latach służby.

Terminy przyjęć do służby w policji na terenie województwa zachodniopomorskiego

 • 21 kwietnia 2020 r.  – zgodnie z poleceniem Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka termin zostaje odroczony do odwołania
 • 13 lipca 2020 r.
 • 16 września 2020 r.
 • 5 listopada 2020 r.
 • 30 grudnia 2020 r.

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

1. Złożenie wymaganych dokumentów

Kandydat do służby w Policji powinien złożyć:

 • podanie o przyjęcie do służby,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową.

Dokumenty należy składać osobiście.

Formularz kwestionariusza osobowego dla kandydata do służby w Policji –

Pobierz

2. Test wiedzy

Test wiedzy sprawdza poziom wiedzy kandydata z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Przeprowadzany jest w Szkole Policji. Test ma charakter rankingowy. Przykładowa baza pytań umieszczona jest na stronie internetowej Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie www.wspol.edu.pl/g/dobor-do-policji

3. Test sprawności fizycznej

Test sprawności fizycznej polega na pokonaniu toru przeszkód w określonym czasie. Test ma na celu sprawdzenie szybkości, zwinności, siły i motoryki kandydata. Test przeprowadzany jest w Szkole Policji. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny wynoszący 1 min 41 s.

4. Test psychologiczny

Test psychologiczny bada predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata. Do testu przystępuje kandydat, który uzyskał pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej. Test przeprowadzany jest przez psychologa metodą MultiSelect i składa się z badania w formie testu komputerowego, rozmowy z psychologiem oraz podsumowania wyników badania i rozmowy. Wynik testu psychologicznego zachowuje ważność przez rok od dnia jego przeprowadzenia.

5. Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu poznanie kandydata do służby w Policji i ocenę jego społecznych postaw wobec ludzi, jego motywację do podjęcia służby w Policji, a także ocenę jego umiejętności w zakresie skutecznego komunikowania się z innymi osobami. Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

6. Ustalenie przez komisję lekarską zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji

Celem tego etapu postępowania kwalifikacyjnego jest ustalenie przez komisję lekarską (podległą ministrowi właściwemu ds. wewnętrznych) zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby w Policji. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim.

7. Postępowanie sprawdzające określone w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Postępowanie sprawdzające rozpoczyna się w chwili złożenia przez kandydata wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego. Postępowanie ma na celu ustalenie czy kandydat może uzyskać dostępu do informacji niejawnych, potwierdzony „poświadczeniem bezpieczeństwa”. Kandydaci są informowani o terminie i miejscu złożenia wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego.

Formularz Ankiety Bezpieczeństwa Osobowego – Pobierz

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DO SŁUŻBY W POLICJI MOŻNA UZYSKAĆ:

 • osobiście w KPP w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19 w Zespole ds. Kadr i Szkolenia pok.205 w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00
 • pod nr telefonu tel. 47 78 22 581
 • osobiście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie lub pod nr telefonu 47 78 12 000, 47 78 11 261, 47 78 11 235, 47 78 11 253

 PRZEPISY REGULUJĄCE ZASADY DOBORU DO SŁUŻBY W POLICJI

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. 2012 poz. 432 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2020 poz. 360 z późn. zm.)

policja
Zostań policjantem! Zgłoś się do KPP Gryfice.
Poprzedni artykułPowiat gryficki: działania policyjnej grupy “SPEED”
Następny artykułUroczystości dożynkowe w Płotach i Brojcach