Trwa nabór do służby w Policji. Przypominamy, że dokumenty przyjmowane są w systemie ciągłym i można je składać w Komendzie Powiatowej Policji w Gryficach.

Poszukujemy do służby w Policji szczególnie osób młodych, które chcą w życiu zrobić coś wyjątkowego i stawiają na własny rozwój i stabilizację zawodową. Dokumenty można składać osobiście również w KPP w Gryficach przy ul. Mickiewicza 19 w Zespole ds Kadr i Szkolenia pok. 205 tel. 47 78 22 582 w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00.

Kandydat do Policji musi spełniać następujące kryteria:

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990r. O Policji (tekst jednolity DZ. U. z 2016r. Poz. 1782)

 • obywatel polski, niekarany, o nieposzlakowanej opinii,
 • korzystający w pełni z praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, który gotów jest się podporządkować.
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponad to mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej (potwierdzony adnotacją w książeczce wojskowej).

Gdzie się zgłosić?

Rekrutacja prowadzona jest w trybie ciągłym. Wymagane dokumenty można składać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie ul. Małopolska 42  oraz we wszystkich komendach powiatowych i miejskich na terenie województwa zachodniopomorskiego (z wyłączeniem Komendy Miejskiej w Szczecinie).

Wymagane dokumenty:

 • pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji, adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B)
 • kserokopia świadectwa pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 • dowód osobisty oraz książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową,
 • składając kserokopie dokumentów kandydat do służby przedkłada do wglądu ich oryginał).

Kandydat zobowiązany jest okazać dowód osobisty na każdorazowe żądanie pracownika komórki ds. Doboru.

Formularz kwestionariusza osobowego można pobrać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie oraz na stronie internetowej policja.pl.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa osobowego kandydat składa w terminie i miejscu wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego.

Preferowani będą kandydaci do służby w policji posiadający:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, informatyka, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
 • uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
 • uprawnienia ratownika wodnego, uprawnienia w dziedzinie nurkowania wydane przez licencjonowaną organizację nurkową, działającą na terenie Polski oraz uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowej,
 • prawo jazdy kat. „A” lub „C”.

Policjantom w służbie przysługują m.in. następujące świadczenia socjalne tj.

 • nagroda roczna w wysokości 1/12 uposażenia otrzymanego w roku kalendarzowym,
 • nagrody uznaniowe,
 • nagrody jubileuszowe (po 20,25, 30, 35, 40 latach służby w wysokości odpowiednio 75%, 100%, 150%, 200%, 300% miesięcznego wynagrodzenia)
 • zapomogi w formie pieniężnej lub rzeczowej w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, choroby, śmierci członka rodziny oraz innych zdarzeń powodujących pogorszenie sytuacji materialnej policjanta i jego rodziny,
 • zasiłek na zagospodarowanie w wysokości jednomiesięcznego uposażenia zasadniczego,
 • należności za podróże służbowe w przypadku przeniesienia policjanta do pełnienia służby,
 • dofinansowania do wypoczynku przysługujące policjantowi i uprawnionym członkom jego rodziny,
 • równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie.

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. W sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (DZ. Z 2012 r. Poz.432 z późn.zm.).

Tekst powyższego rozporządzenia oraz informacje o postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji można znaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.

policja
Nabór kandydatów do służby w policji.
Poprzedni artykułRewalska społeczność wspiera swoich przedsiębiorców
Następny artykułXX sesja Rady Miejskiej w Gryficach: gmina pomoże przedsiębiorcom.