Rada Miejska w Płotach podczas sesji nadzwyczajnej, która miała miejsce 14 stycznia 2021 roku, większością głosów podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie. Tak więc placówka ponownie rozpoczyna proces likwidacji.

Ponownie, bowiem w 2016 roku ówczesna Rada Miejska podjęła uchwałę, z mocy której Szkoła Podstawowa w Mechowie miała być zlikwidowana. Jednak rodzice uczniów tejże placówki oświatowej oraz nauczyciele zaskarżyli do wojewody uchwałę i ten uchylił akt prawny ze względów proceduralnych. Teraz historia się powtarza.

Jeszcze za poprzedniej władzy Rada Miejska w Płotach podjęła uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie. Oto jej fragment…

UCHWAŁA NR XVIII/121/2016 RADY MIEJSKIEJ W PŁOTACH z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie

„…po uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie, Rada Miejska w Płotach uchwala co następuje:

§ 1.  Z dniem 31 sierpnia 2016 r. likwiduje się Szkołę Podstawową w Mechowie – jednostkę budżetową Gminy Płoty

§ 2.  Uczniom zapewnia się możliwość kontynuowania nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach…

Uznano, że jest nierentowna, droga w utrzymaniu, a ilość dzieci uczących się w szkole bardzo mała. W klasach 1-6 było wówczas 64 uczniów, w oddziale przedszkolnym 9 dzieci i w punkcie przedszkolnym 6 uczniów. W sumie w placówce uczono bądź sprawowano opiekę nad 79 małymi mieszkańcami Mechowa. Rodzice oraz nauczyciele nie zgadzali się na likwidację placówki i poza protestami zaskarżyli uchwałę rady do wojewody.

Piotr Jania – ówczesny wojewoda – stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Płotach w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie uzasadniając swoją decyzję tak:

Brak powiadomienia wszystkich rodziców uczniów o zamiarze likwidacji szkoły w terminie co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji powoduje, że uchwałę należy uznać za podjętą z istotnym naruszeniem obowiązującego prawa”.

Władze Gminy Płoty wniosły skargę na decyzję wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. Ponieważ do rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017 Sąd Administracyjny nie zdążył rozpatrzyć skargi, Szkoła Podstawowa w Mechowie normalnie rozpoczęła działalność.

Rozstrzygnięcie sądowe również nie dało efektów, ponieważ postanowienie nie było zgodne z oczekiwaniami władz gminnych, a oto dwa fragmenty postanowienia:

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Maria Mysiak (spr.), Sędziowie Sędzia NSA Elżbieta Makowska,, Sędzia WSA Katarzyna Sokołowska, Protokolant starszy sekretarz sądowy Katarzyna Skrzetuska-Gajos, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 22 września 2016 r. sprawy ze skargi Gminy Płoty na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. nr NK-3.4131.123.2016.KD w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie oddala skargę.”

„Reasumując, kontrola zaskarżonego rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody prowadzi do wniosku, iż nie narusza ono przepisów obowiązującego prawa (na treść rozstrzygnięcia Sądu nie mogły mieć również wpływu pozostałe zarzuty skargi dotyczące naruszenia norm procesowych, bowiem Wojewoda prawidłowo ustalił i ocenił stan faktyczny sprawy oraz przekonująco uzasadnił swoje stanowisko, a wobec wykazania naruszenia przez Radę Gminy art. 59 u.s.o. zakwestionowane rozstrzygniecie nadzorcze nie mogło być wyeliminowane z obrotu prawnego). W związku z powyższym brak było jakichkolwiek podstaw, aby uwzględnić skargę. W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie przepisu art. 151 P.p.s.a., skargę oddalił.

Włodarze Płotów ponownie podjęli próbę wznowienia procesu likwidacji w styczniu 2020 roku, ale przeciwko likwidacji placówki głosowało wówczas 9 radnych, za było 5 głosów i jeden wstrzymujący się, więc uchwała nie została podjęta.

Obecnie

Teraz historia się powtarza. Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Płotach, która miała miejsce 14 stycznia 2021 roku, radni większością głosów (10 głosów za, 3 przeciw i 1 wstrzymujący się) podjęli uchwałę o zamiarze likwidacji Szkoły Podstawowej w Mechowie z końcem roku szkolnego 2020-2021.

Motywacja jest taka, że subwencje oświatowe są coraz mniejsze, a wydatki związane z utrzymaniem szkoły, gdzie uczęszcza niewielka ilość uczniów, stale rosną. Koszt utrzymania szkoły w Mechowie wynosi około 20 tys. 652 złote, podczas gdy adekwatna placówka w Modlimowie generuje koszty wysokości około 16 tys. 106 złotych, w Płotach SP nr 1 – 14 tys. 252 złote, a SP nr 2 – 15 tys. 560 złotych.

Zmniejszająca się liczba uczniów, mało atrakcyjna oferta edukacyjna, brak poprawy w funkcjonowaniu placówki to argumenty, które spowodowały, że radni podjęli taką, a nie inną decyzję.

Teraz władze gminy mają 6 miesięcy na powiadomienie stron zainteresowanych likwidacją o podjętej procedurze. Jeżeli dojdzie do likwidacji placówki uczniowie będą kontynuowali naukę w Szkole Podstawowej nr 2 w Płotach, gdzie są ku temu odpowiednie warunki, jak mówił burmistrz gminy Radosław Mackiewicz.