W czwartek (30 lipca 2020 r.) w Urzędzie Miejskim w Trzebiatowie odbyło się podpisanie umowy na budowę oczyszczalni ścieków w Gołańczy Pomorskiej.

W wyniku przetargu nieograniczonego pn.: „Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z budową i przebudową istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przebudową istniejącego kanału odprowadzającego ścieki oczyszczone, przebudową rowu, budową linii energetycznej oraz rozbiórką osadnika, poletka osadowego oraz ogrodzenia, w miejscowości Gołańcz Pomorska”, wyłoniono wykonawcę przedmiotowej inwestycji.

Jest nim Przedsiębiorstwo „HYDROGEOBUDOWA” Sp. z o.o. ze Sławna. Pomiędzy Gminą Trzebiatów, a firmą została podpisana umowa na wykonanie zadania.

oczyszczalnia gołańcz

Wartość umowy to kwota 1.082.400,00 złotych brutto. Zakończenie budowy przewidziane jest na 17 maja 2021 r.

Realizacja zadania będzie współfinansowana ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury.

oczyszczalnia gołańcz