Rada Miejska Gminy Gryfice dokonała zmian w budżecie na 2020 rok, sędziwy jesion ustanowiła pomnikiem przyrody, skargę na działania dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych uznała za bezzasadną, a to wszystko podczas sesji rady, jaka miała miejsce dzisiaj – 28 stycznia br.

Na dzień dzisiejszy (wtorek 28 stycznia br.) przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Tokarczyk zwołał posiedzenie rady. Uczestniczyło w nim 21 radnych, co stanowiło quorum i uchwały mogły być prawomocnie podejmowane. Po przejściu przez sprawy regulaminowe radni przystąpili do realizacji porządku obrad.

Mocą uchwały rada wprowadziła zmiany do budżetu Gminy Gryfice na 2020 rok zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków. Po dokonanych zmianach plan budżetu zamyka się dochodami w kwocie 135.079.902,20 złotych i wydatkami w kwocie 141.069.902,20 złotych. W związku z tym deficyt wyniesie 5.990.000,00 złotych i zostanie pokryty kredytem w kwocie 3.750.000,00 złotych oraz pożyczką w kwocie 2.240.000,00 złotych.

Również stosownymi uchwałami rada upoważniła burmistrza Gryfic do zaciągnięcia kredytu oraz pożyczki z NFOŚiGW. Kredyt w wysokości 6.760.000,00 złotych będzie przeznaczony częściowo (3.750.000,00 złotych) na pokrycie deficytu oraz w kwocie 3.010.000,00 złotych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Zmiany w budżecie, deficyt i kredyt związane są między innymi z zadaniami budowy oczyszczalni ścieków w miejscowościach Barkowo i Ościęcin. Natomiast pożyczka z NFOŚiGW w kwocie 3.440.000,00 złotych zostanie zaciągnięta na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej w Gryficach”. Spłata kredytu zaplanowana jest na lata 2021 – 2025, a pożyczki na lata 2021 – 2027.

Kolejny temat poruszony na sesji dotyczył okazałego Jesionu rosnącego na terenie należącym do Gminy Gryfice, który mocą uchwały, ze względu na swoją wyjątkowość, został ustanowiony pomnikiem przyrody.

Jednogłośnie podjętymi uchwałami Rada Miejska uznała za bezzasadną skargę na działania dyrektora ZPO, przyjęła ramowy plan pracy rady na 2020 rok oraz plan pracy stałych Komisji Rady Miejskiej.