Powiat Gryficki podpisał umowę na dofinansowanie projektu „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja”. W ramach tego projektu dla Powiatu Gryfickiego przyznany został grant w kwocie 163.869,98 złotych na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i środków do utrzymania czystości i dezynfekcji, które zostaną przekazane do szkół i placówek prowadzonych przez powiat.

W piątek 27 listopada 2020 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Annę Bańkowską i Stanisława Wziątka członków Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, a Powiatem Gryfickim reprezentowanym przez starostę – Ryszarda Chmielowicza i wicestarostę – Waldemara Wawrzyniaka, o powierzenie grantu na realizację projektu pod nazwą „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 7.7 Wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełno sprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020.

Granty w ramach projektu „Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja” przeznaczone są na wspieranie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID-19 poprzez łagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, ochronę dzieci, kadry w żłobkach, klubach dziecięcych, placówkach edukacyjnych wskazanych w art.2 pkt 1-3 oraz 7 – 8 ustawy Prawo Oświatowe.

W ramach tego projektu dla Powiatu Gryfickiego przyznany został grant w kwocie 163.869,98 zł na zakup środków ochrony osobistej, sprzętu i środków do utrzymania czystości i dezynfekcji, które zostaną przekazane do szkół i placówek prowadzonych przez powiat.

Ze środków pochodzących z grantu planuje się zakupić między innymi: maseczki i przyłbice ochronne, rękawice nitrylowe, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni, bezdotykowe stacje do dezynfekcji rąk, profesjonalne odkurzacze piorące, oczyszczacz powietrza, zmywarki z funkcją wyparzania, generatory ozonu, osłony z plexi na biurko, wielofunkcyjne szorowarki do podłóg.

GRANTY DLA POWIATU
Powiat Gryficki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Pomorze Zachodnie – Bezpieczna Edukacja.

Źródło: Starostwo Powiatowe w Gryficach