Ze względu na pandemię i obowiązujące obostrzenia XXIX sesja Rady Miejskiej w Gryficach odbyła się systemem zdalnym, a miała miejsce wczoraj (środa 25 listopada br.). Mimo utrudnień technicznych procedowania uchwał dobiegły końca.

Po przejściu przez sprawy regulaminowe radni przystąpili do realizacji zatwierdzonego porządku obrad. Mocą uchwały dokonano zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Było to konieczne między innymi dla zakupu pieca w przedszkolu nr 2. Zmian dokonano po stronie dochodów oraz wydatków dotyczących zadań własnych. I tak po zmianie dochody kształtują się na poziomie 136.091.430 złotych, natomiast wydatki 142.726.372 złote. Deficyt w kwocie około 6 mln 644 tys. złotych pokryty zostanie z kredytu w kwocie ponad 3 mln złotych, pożyczki w kwocie ponad 2 mln złotych oraz wolnych środków.

Dokonano również zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020-2027.

Radni pochylili się też nad uchwałą w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.

Nadano nazwę urzędową ulicy w miejscowości Borzyszewo, a będzie to teraz ulica Owocowa.

Bardzo ważną uchwałą, która została przyjęta przez radnych była uchwała o wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych eksploatowanych przez ZUK. Jest to olbrzymie zadanie rozłożone na okres 5 lat, a wstępnie obliczone na kwotę ponad 26 mln złotych. Sama modernizacja sieci wodociągowej w Gminie Gryfice, to ponad 6.5 mln złotych, a sieci kanalizacyjnej kolejne 7 mln złotych. Pozyskiwane będą na ten cel środki pomocowe oraz inne dostępne fundusze zewnętrzne. Zadanie przyjęto na lata 2021-2024.

Kolejnym ważnym punktem było przystąpienie do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice. Temat dotyczył kwoty około 15 tysięcy złotych, którą w całości pokryje Starostwo Powiatowe, ponieważ zmiana planu dotyczy adaptacji obiektu przy ul. Trzygłowskiej na potrzeby Domu dla Dzieci. Ta uchwała również została przyjęta.

Podczas obrad radni borykali się dość często z problemami technicznymi dotyczącymi połączenia. Zanikał głos i wizja, ale okazało się, że powodem może być przeciążenie na łączach, bowiem nauka, praca i wiele innych czynność wykonywanych jest obecnie systemem zdalnym.

sesja rady miejskiej